Ks. Kardynał Karol Wojtyła: Nauczyciel i Pasterz. Listy pasterskie - Komunikaty - Zarządzenia 1959-1978. Uzupełnienie tomu I. Oprac. ks. Michał Jagosz. Rzym-Kraków 1999, 174 s.

 

 

Zgromadzone w niniejszym zbiorze teksty stanowią uzupełnienie wydanych w 1987 r. przez Ośrodek Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II Listów pasterskich, komunikatów i zarządzeń Ks. Kardynała Karola Wojtyły z lat 1959-1978, kiedy posługiwał Archidiecezji Krakowskiej najpierw jako wikariusz generalny, wikariusz kapitulny, potem od r. 1964 arcybiskup-metropolita (Nauczyciel i pasterz, Rzym 1987). Są to przede wszystkim teksty, które już po ukazaniu się wspomnianej publikacji odszukano w Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie; kilka z nich pochodzi również z miesięczników wydawanych przez różne polskie diecezje, co - podobnie jak poprzednio - za każdym razem zaznaczono w przypisie do danego tekstu. Cztery pisma odnaleziono w Archiwum Urzędu do Spraw Wyznań znajdującym się obecnie w Urzędzie Rady Ministrów w Warszawie. I tę proweniencję w odpowiednim miejscu zasygnalizowano.
Wśród zebranych 144 "nowych" tekstów brak "listów pasterskich" sensu stricto, są natomiast liczne "okólniki" i "komunikaty" przeznaczone dla księży proboszczów i katechetów, są listy do alumnów Seminarium Krakowskiego powoływanych w tym okresie do wojska, są pisma związane z działalnością Rady Kapłańskiej, listy dotyczące katechizacji dzieci i młodzieży itp.
Może warto zwrócić uwagę na niektóre teksty, dotąd nigdzie nie publikowane, których treść wydaje się szczególnie ważna. Dwa z nich to listy do Redaktora "Tygodnika Powszechnego", Jerzego Turowicza, z 18 marca 1966 r. i z 7 marca 1969 r.; pierwszy polemizuje z artykułem Stefana Wilkanowicza: Opinia publiczna a reformy Soborowe, drugi z artykułem samego red. Turowicza pt. Kryzys w Kościele. Listy te nie zostały opublikowane przez Znak wśród innych pism do red. Turowicza w tomie Aby Chrystus się nami posługiwał... (Kraków 1979).
Innym równie ważnym tekstem jest list Księdza Kardynała do Księdza Prymasa, Kardynała Stefana Wyszyńskiego z l czerwca 1974 r. relacjonujący przebieg uroczystości pogrzebowych śp. Ks. Kardynała Stefana Trochty w Litomierzycach w Czechach. I wreszcie jeden z ostatnich listów Księdza Kardynała Wojtyły z sierpnia 1978 r. skierowany do uczestników Międzynarodowego Kongresu Filozoficznego w Krakowie wyrażający ubolewanie, że sam już nie może brać udziału w Kongresie, choć temat "Osoba ludzka we współczesnej filozofii" jest mu tak bardzo bliski.
Nieliczne teksty, których autorem nie był Ks. Kardynał Wojtyła, przytoczono kursywą. Tytuły dodane przez redakcję umieszczono w nawiasach kwadratowych. Na końcu umieszczono indeks nazwisk i nazw geograficznych oraz instytucji.
 

Ks. Michał Jagosz Rzym,

16 października 1999 r.