Publikacje

Aktualności  |  Ośrodek  |  Archiwum  Biblioteka  |  Muzeum  |  Publikacje  |  Jan Paweł II Linki


  

SŁOWO WSTĘPNE
Ks. Biskupa Szczepana Wesołego,
Przewodniczącego Rady Administracyjnej Fundacji


            Pierwsze dziesięciolecie nie jest wielką rocznicą. Jest jednak etapem działalności, po którym można się pokusić o spojrzenie wstecz i zrobienie krótkiego bilansu.
Powstanie Fundacji Jana Pawła II związane jest z obecnym pontyfikatem Papieża Jana Pawła II. W swoich założeniach Fundacja chce być trwałym pomnikiem tego pontyfikatu w „polskim Rzymie".
            Powołanie na Stolicę Piotrową Papieża z polskiego narodu, rozbudziło prastare więzi Polski z Rzymem. Więzi te, zapoczątkowane przez przyjęcie Chrztu przebiegają na różnych płaszczyznach: intelektualnej, duchowej i ogólnoludzkiej. Fundacja pragnie zacieśniać i kontynuować owe więzi, które przejawiają się dziś w licznych pielgrzymkach jak i działalności kulturowej. Poszczególne działy Fundacji wypływają właśnie z tych zapotrzebowań.
            Dom Pielgrzyma jest najłatwiej zrozumiałym działem Fundacji. Przyjeżdżają pielgrzymi i trzeba im zapewnić, stosunkowo niedrogie, ale godne mieszkanie i utrzymanie. Nie można zaspokoić potrzeb wszystkich pielgrzymów, ale można pomóc wielu. Dom Pielgrzyma przy via Cassia jest właśnie tym miejscem, które spełnia zadanie opieki nad pielgrzymami, na miarę swoich możliwości.
            Trudniej zrozumiała jest działalność Polskiego Instytutu Kultury Chrześcijańskiej, który jest innym działem działalności Fundacji. Więź z Rzymem, jako centralnym ośrodkiem Kościoła katolickiego i w ogóle chrześcijaństwa, obejmuje również Rzym jako centrum kultury rzymskiej, a właściwie grecko-rzymskiej. Rzym starożytny, renesansowy, barokowy itp., ciągle fascynuje historyków, ludzi kultury, a właściwie każdego, kto interesuje się rozwojem myśli ludzkiej, sztuki i architektury. Kultura promieniowała z Rzymu, przede wszystkim na tak zwany zachodni świat. Promieniuje i na nasze polskie dzieje. Instytut Kultury pragnie włączyć się w to promieniowanie korzystając z niego ale i wnosząc polskie doświadczenia oraz osiągnięcia.
             Doświadczenia zaś polskie są specyficzne. Gdy mówimy, nawet bardzo ogólnie, o zachodzie i wschodzie, dwie te rzeczywistości muszą się gdzieś spotkać. Spotkanie to przebiega przez polską ziemię. Polska, związana z kulturą zachodnią, współżyła w swoich granicach państwowych z narodami związanymi ze wschodnią kulturą. Polska była w historii silnym państwem wówczas, gdy stanowiła wielką wspólnotę narodów. A stała się tą wspólnotą nie przez militarne podboje ale przez dobrowolnie zawierane unie. Współżycie różnych narodów wytworzyło atmosferę tolerancji w stosunku do przekonań religijnych i tradycji narodowych. Ludzie odmiennych religii i narodowości umieli przez całe pokolenia zgodnie współżyć i współpracować. 
              Instytut Kultury - po powołaniu go - szukał swego profilu, jak realizować stawiane sobie założenia. Po pierwszych latach poszukiwań wypracowuje dziś swoją charakterystykę przez dzielenie się doświadczeniami z przeszłości, które jednak stają się ogromnie aktualne w dzisiejszej rzeczywistości. Dzielenie się doświadczeniami przeszłości, to właśnie organizowane przez Instytut sympozja naukowe związane z 600-le-ciem Chrztu Litwy, Tysiącleciem Chrztu Rusi, czy innymi problemami współżycia kultur. W pewnym sensie, oparcie się na doświadczeniach przeszłości ukierunkowuje obecne działanie przez otwarcie Pracowni Naukowej Instytutu w Lublinie, która chce pomagać w formowaniu świadomej inteligencji katolickiej we Wschodniej Europie.
              Instytut nie zapomina jednak i o współżyciu kultur tu na zachodzie, które wnosi doświadczenie życia emigracyjnego. W dzisiejszym świecie pluralistycznym, czyli w społeczeństwie wielokulturowym, konieczna jest świadomość polskich wartości kulturowych wśród młodego pokolenia polonijnego, urodzonego poza Polską. Organizowany przez Instytut Uniwersytet Letni Kultury Polskiej chce być w tym pomocny.
              Istnieje również potrzeba gromadzenia całej ogromnej dokumentacji związanej z obecnym pontyfikatem. Wiele się przecież pisze, dyskutuje, tworzy. Ośrodek Dokumentacji Pontyfikatu mieści się w Domu Jana Pawła II. Staje się coraz bardziej ośrodkiem archiwalnym i bibliotecznym nieodzownym dla tych, którzy podejmują badania nad nauczaniem Jana Pawła II i jego reperkusjami zwłaszcza na polu katolickiej nauki społecznej i teologii.
               O tym wszystkim chce poinformować niniejsza zwięzła publikacja. Wydając ją, Fundacja nie chce się chwalić ile to już zrobiła czy osiągnęła. Mamy świadomość, że osiągnięcia pierwszego dziesięciolecia są skromne. Chce jednak Fundacja swoim ofiarodawcom, którzy swoją ofiarnością przyczynili się. i przyczyniają nadal do jej istnienia, raz jeszcze podziękować za okazywaną pomoc i wsparcie. Chce to uczynić przez przypomnienie założeń i pokazanie jak - w miarą możliwości - są one realizowane. Prosimy o przyjęcie publikacji jako wyrazu wdzięczności i jako sprawdzian, że Fundacja właściwie realizuje swoje założenia.
 

Bp Szczepan Wesoły Przewodniczący Rady Administracyjnej Fundacji