Publikacje

Aktualności  |  Ośrodek  |  Archiwum  Biblioteka  |  Muzeum  |  Publikacje  |  Jan Paweł II Linki


  

NAUCZANIE SPOŁECZNE KOŚCIOŁA INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ JEGO MISJI

SŁOWO WSTĘPNE


            Tekst wywiadu, przeprowadzonego dnia 28 listopada 1976 roku w Rzymie z arcybiskupem Krakowa, ks. kard. Karolem Wojtyłą, na prośbę prof. Giuseppe Lazzattiego z Uniwersytetu Sacro Cuoie w Mediolanie dla „Vita e Pensiero" czekał na swoją godzinę. Co prawda, wydanie polskiego tekstu poprzedziła publikacja tego wywiadu w języku włoskim w kwartalniku „II Nuovo Areopago", jednak była to wersja robocza, pozbawiona referencji do wielu dokumentów i dzieł, na które powoływał się ówczesny Metropolita. Kardynałowi Krakowa brakowało zapewne czasu, by wywiad ów udokumentować i nadać mu rangę refleksji głębszej niż dziennikarska. Publikacja włoska nie spełniła oczekiwań Autora wywiadu, nie zadośćuczyniła też wymogom naukowym tej wypowiedzi. Wymogi zaś te nie były jedynie formalne. Spełnienie ich wiąże się ściśle z merytoryczna wartością tekstu.
             Pojawienie się publikacji włoskiej postawiło przed redaktorami wywiadu problem: czy dostarczyć polskim czytelnikom tylko tekst analogiczny do włoskiego, czy też zaopatrzyć go dodatkowo w odsyłacze.
             Rozwiązanie tej wątpliwości nasuwało redaktorom kolejną wątpliwość, mianowicie jaki zakres literatury mają obejmować te odsyłacze. Czy należy uwzględnić literaturę przedmiotu, z której korzystał i na którą powoływał się Autor, a więc sięgającą roku 1978, czy może i późniejszą (już papieską), dotyczącą poruszanych w wywiadzie kwestii. Konsultowani autorzy ośrodków naukowych Krakowa i Lublina wskazywali nie tylko na wierność metodologii w zakresie opracowania, które posiada już wartość historyczną i domaga się określonych reguł edytorskich, ale także na konieczność ukazania warsztatu naukowego, jaki był do dyspozycji Interlokutora osiemnaście lat temu. Wielkość tego warsztatu rzuca światło nie tylko na horyzonty myślowe Rozmówcy, ale obrazuje też niepokoje i oczekiwania współczesnego człowieka i świata. Ważną zaś częścią tego świata była dla Karola Wojtyły Euro- pa Wschodnia i Centralna. Tę rzeczywistość, która po wojnie zaistniała w tym rejonie, znał Kardynał z doświadczenia, rozpatrywanego z perspektywy wykładowcy etyki w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i Pasterza Kościoła katolickiego.
             Publikowany tekst wywiadu, dzieli od momentu jego powstania cło chwili obecnej, znaczny dystans czasowy, ale nie tylko. Dzielą go nowe encykliki, już papieża Jana Pawła II. Dzielą go wreszcie nowe fakty i wydarzenia polityczne, społeczne, ekonomiczne, jakie przetoczyły się przez świat i obecny w nim Kościół. Przyspieszenie tych wydarzeń i procesów jest tak znaczne, iż Kościół, pragnąc zachować wierność soborowej koncepcji ,,znaków czasu", musiał zabierać głos i oceniać zachodzące zmiany w świetle Ewangelii. Pełniąc funkcję profetyczną, Kościół ocenia w świetle zasad moralno-społecznych otaczającą go rzeczywistość. Oceniając — jest obecny w świecie, sięga do zasad etycznych, nie identyfikuje się przy tym z żadnym konkretnym, rozwiązaniem politycznym, społecznym czy ekonomicznym.
             W nauczaniu Jana Pawła II widoczne jest continuum myśli społecznej kard. Wojtyły. Pewne intuicje wywiadu znajdują swoje rozwinięcie w jego encyklikach. Dość wspomnieć pragmatyczną koncepcję ,,hipoteki społecznej" (pytanie wywiadu nr 9), która wyraźnie dojrzała w encyklice Sollicitudo rei socialis. W idei „hipoteki" Jan Paweł II upatruje ,,funkcję społeczną, mającą swoją podstawę i uzasadnienie właśnie w zasadzie powszechnego przeznaczenia dóbr". Wśród owych dóbr dostrzega również podstawowe prawa człowieka, ,,w szczególności prawa do wolności religijnej, a także prawa do inicjatywy gospodarczej" (SRS, nr 42). Otóż in nucleo wizja ta obecna jest w przeprowadzonym wywiadzie.
             Tekst wywiadu świadczy o wnikliwości etyka-moralisty. Sprawa doniosłości zasad społeczno-moralnych, bez względu na okoliczności czasu i miejsca stale w nim powraca. Kard. Wojtyła traktuje ten problem jako imperatyw dla Kościoła w jego posłudze pasterskiej. Ta sama idea akcentowana jest w kolejnych encyklikach społecznych Jana Pawła II. Opowiedzenie się po stronie takiej opcji nauczania społecznego Kościoła pozwala Ojcu Świętemu zachować się transsystemowo w odniesieniu do szeregu propozycji, wymagających ze strony Kościoła oceny rzeczywistości, i to na wielu poziomach życia społecznego.
             Tekst wywiadu z kard. Wojtyła pozwala też lepiej zrozumieć trudną polską drogę do demokracji, w której Kościół spełniał istotną rolę. W encyklice Centesimus annus Jan Paweł II wspomina kraj nad Wisłą. Pisze rn. in., że ,,zasadniczy kryzys ustrojowy rozpoczął się wielką akcja protestu podjętą w Polsce" dlatego, że zbuntowane rzesze robotników ,,odkryły na nowo pojęcie i zasady nauki społecznej Kościoła" (nr 23).
Ten fragment, wywiadu znalazł wyraźnie odbicie w papieskim dokumencie.
             Wreszcie sprawa ważna nie tylko dla Polski. Na postawiony w wywiadzie zarzut dziennikarza, iż Kościół popiera kapitalizm, kard. Woj-tyła odpowiada, że społeczna doktryna Kościoła jest równie daleka od założeń teoretycznych kapitalizmu, jak i od założeń teoretycznych marksizmu (por. pyt. nr 9). Ta uwaga, poczyniona przed prawie dwudziestu laty, znajduje swe potwierdzenie w sytuacji przemian w Europie Wschodniej i Centralnej po ,,Jesieni Ludów — 1989". Podsumowując owe przemiany, Jan Paweł II pisze: ,,Nie do przyjęcia jest twierdzenie, jakoby po klęsce socjalizmu realnego, kapitalizm pozostał jedynym modelem organizacji gospodarczej" (Centesimus annus, nr 35), a ,,klęska komunizmu oznacza tu zwycięstwo kapitalizmu jako systemu społecznego" (Ibidem nr 42). Zdaniem Ojca Świętego ,,realizacja nowego systemu dla krajów organizujących swe życie na ruinach totalitaryzmu w wydaniu marksistowskim musi się oprzeć o historyczne pwpiium poszczególnych narodów. Winno się przy tym wziąć pod uwagę kontekst historyczny, tradycję i przebytą historyczną drogę, by w oparciu o te fakty stworzyć system satysfakcjonujący dane społeczeństwo.
             Niektóre wątki myślowe omawianego tu wywiadu można odnaleźć w wywiadzie znacznie późniejszym, opublikowanym we włoskim dzienniku „La Stampa" z 2 listopada 1993 r.2, a ich pogłębienie i rozpracowanie zawierają papieskie dokumenty. Kościół, który stara się być „tu i teraz", nie może odstąpić od spraw, które stają się udziałem człowieka. Kard. Wojtyła był niejako w pierwszej linii frontu, wyczuwał sprawy społeczne, polityczne i ekonomiczne, które docierały do niego jako Pasterza przywódcy. W nich zaś sacrum łączy się z piofanum, tworząc mozaikę ludzkiego życia. Wyczuwał je również w przebudzonej ziemi, która od czasu pontyfikatu Pawła VI stała się przedmiotem bacznej uwagi i starań w formule Ostpolitik Watykanu. Wywiad ma więc swoją kontynuację i rozwinięcie w papieskich dokumentach.
             Dla ułatwienia lektury wywiadu wszelkie odsyłacze sporządzono w oparciu o Dokumenty nauki społecznej Kościoła wydane pod redakcją ks. M. Radwana, przez Fundację Jana Pawła II w Rzymie. Chodzi bowiem o to, by zainteresowanych nie odsyłać do pozycji trudno dostępnych ze względu na szczupłość nakładu w okresie realnego socjalizmu. Wszystkie, odnotowane tutaj referencje znajdują się w jednym dziele, a to niewątpliwie ułatwi śledzenie myśli Autora wywiadu.
             Referencje do Yaticanum II pochodzą z pozycji Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje. (Pallottinum, Poznań 1968). Dokumenty soborowe o charakterze społecznym, zostały również uwzględnione we wspomnianej pozycji, redagowanej przez ks. Radwana. Zastosowano w niniejszej edycji te same skróty, co i w wydaniu dokumentów soborowych.
             Żywimy nadzieję, że wywiad ten w swej integralnej postaci znajdzie wielu czytelników i stanie się impulsem do nowych poszukiwań w zakresie katolickiej nauki społecznej. Nauka ta, od czasu słynnej encykliki Rerum novarum, nie tylko coraz częściej jest podejmowana ale staje się busolą, wyznaczającą kierunek rozwiązań problematyki społecznej naszej epoki.

*   *   *

              W piętnaście lat po udzieleniu wywiadu Yittorio Possenti, Jan Paweł II udzielił wywiadu dziennikarzowi włoskiemu, Jasiowi Gawrońskiemu (por. przypis 2). W wywiadzie tym Ojciec Święty mówi jakby pełniejszym głosem. Nie ma już bowiem wtedy barier żelaznej kurtyny, zburzony został Mur Berliński, a społeczeństwa po jego wschodniej stronie weszły w okres transformacji systemowej. Ta zaś obnażyła słabość po obu stronach wcześniejszego podziału. To nie tylko sprawa polityki, ekonomii ale pewnego podglebia, które winno identyfikować poszczególne narody integrującej się Europy.
              Treść wywiadu z 1993 r. wnika bardziej w szczegóły życia i wydarzeń w tej części świata. Niemniej i tym razem wypowiedzi sytuują się na przedłużeniu wcześniejszych poglądów kard. Karola Wojtyły, a także późniejszych wystąpień — już Jana Pawła II — w kwestiach społecznych. Należy wszakże zaznaczyć, iż Ojciec Święty nie oddala się ani na moment od zasad społeczno-moralnych, które wyznaczają pełnienie misji profetycznej w świecie. ,,Muszę trzymać się zasad, bo taka jest misja Kościoła" — powiedział Jan Paweł II kończąc swoje refleksje.
             Obydwa wywiady dotyczące żywotnych problemów — zwłaszcza społecznych i politycznych — dla kontynentu europejskiego, świadczą o trosce Papieża i Kościoła zarówno o losy narodów, jak i o godne życie każdego człowieka.
 

Ks. STANISŁAW PAMUŁA