Publikacje

Aktualności  |  Ośrodek  |  Archiwum  Biblioteka  |  Muzeum  |  Publikacje  |  Jan Paweł II Linki


  

XV SESJA STAŁEJ KONFERENCJI ARCHIWÓW - BIBLIOTEK I MUZEÓW POLSKICH

WSTĘP

              Piętnaście lat pontyfikatu Jana Pawła II to okres szczególny w dziejach naszego narodu. Zbyt mały dystans czasowy nie pozwala w pełni ocenić ani znaczenia tego okresu, ani rozległości papieskich inicjatyw, ani ich zasięgu i skutków. Dziś już wszakże można dostrzec ich owoce w wielu dziedzinach. Jedną z tych dziedzin jest dziedzina kultury, uznawana przez Ojca Świętego za czynnik gwarantujący utrzymanie tożsamości narodowej. Ludzie kultury i nauki w kraju i za granicą w pełni rozumieją i podzielają troskę Jana Pawła II o ten wymiar życia, zdając sobie sprawę z tego, że w dużej mierze do nich właśnie kierowana jest ewangelizacja i papieskie nauczanie w tej kwestii. Podejmują więc działania i akcje, które mają być odpowiedzią na adresowane do nich wezwania. Przejawem tego rodzaju działalności jest m.in. Stała Konferencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie, od lat piętnastu organizowana corocznie i gromadząca przedstawicieli nauki i kultury z Polski i różnych krajów europejskich Ostatnia, XV Konferencja, z okazji piętnastolecia pontyfikatu Ojca Świętego odbyła się w Rzymie, w Ośrodku Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła U, w dniach od 23-26 września 1994 r.
              Uczestniczyli w niej Polacy z zagranicy i z Kraju i - po raz pierwszy członkowie Rady Fundacji Jana Pawła II. W ciągu czterech dni wygłoszono kilkanaście referatów i komunikatów. Ich tematyka była zróżnicowana, niemniej można ją ująć w czterech zasadniczych działach: Pierwszy to referaty dotyczące osoby Ojca Świętego i jego nauczania a także jego wizerunku utrwalonego w literaturze i sztuce. W tym dziale na szczególną uwagę zasługuje referat Dominika Morawskiego pt. Lwc ex Oriente ? Jan Paweł II i Europa. Autor wyeksponował w nim przede wszystkim papieskie „otwarcie na Wschód", zwrócił uwagę na drugie, zaniedbane dotychczas „płuco chrześcijańskiej Europy", na formę i treść ewangelicznego przekazu na terenach przez dziesięciolecia uciskanych i zniewolonych. Omawiając papieską wizję „zjednoczonej Europy 2000 roku" uwzględnił w niej wątek duszpasterski, kulturowy, społeczno-gospodarczy i dyplomatyczny. Szerokość spojrzenia na problem Europy widzianej oczyma Jana Pawła II i piękna forma wypowiedzi - to główne zalety tego wystąpienia.
               Katarzyna i Krzysztof Dybciakowie, stypendyści Fundacji, przedstawili referat pt. Jan Paweł II w literaturze. Omówili po krotce twórczość Karola Wojtyły, rozmaitość uprawianych przez niego gatunków literackich, recepcję jego utworów, przypomnieli utwory, których bohaterem jest Karol Wojtyła, nie pominęli także obcojęzycznych utworów poświeconych Ojcu Świętemu. Wszystkie te problemy potraktowane zostały skrótowo, gdyż szczegółowe ich omówienie znacznie przekroczyłoby ramy referatu.
               Jako trzecią pozycje, w dziale papieskim należy wymienić prace, Janiny Jaworskiej, pt. Jan Paweł II sztuce polskiej. Jest to bardzo starannie i z wielkim pietyzmem zebrany przegląd dzieł różnej rangi artystycznej, z rozmaitych dziedzin sztuk plastycznych, a wiec: malarstwa, rzeźby, grafiki, tkaniny, witrażu, polichromii, medalierstwa. (Tej ostatniej dziedzinie osobną prace, poświęcił Jan Krasnodąbski.)
               Czwartą pozycję w tym dziale zajmuje komunikat organizatora Sesji o Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II.
               Do drugiego działu tematycznego Konferencji, a także niniejszej publikacji, zaliczyć wypada referaty i komunikaty dotyczące Europy Wschodniej. Problemy duszpasterskie w Kościele na terenie byłego ZSRR przedstawił wnikliwie ks. Edward Walewander. Mówił o spustoszeniach moralnych, jakich w społeczeństwie dokonały sowieckie rządy, o powszechnej nieufności i lęku, o młodych przychodzących do Kościoła, o trudnościach w pracy duszpasterskiej, o szacunku jakim na ogół na Wschodzie cieszy się kapłan, o świadectwie wiary, jakie na tamtych terenach w czasach zniewolenia dawało wielu chrześcijan. (Obserwacje i spostrzeżenia ks. Walewandera uzupełnił swą wypowiedzią ks. Marian Radwan, Dyrektor Polskiego Instytutu Kultury Chrześcijańskiej).
               Z problemami Europy wschodniej, choć w węższym zakresie, zapoznają opracowania Jana Skarbka informujące o prowadzonych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim pracach związanych z przygotowaniem Atlasu Historii Społeczno-Religijnej Europy środkowo-wschodniej, oraz referat Piotra Mojskiego pt. Działalność Tomasza Makowskiego i Wilhelma le Yasseur de Beauplana, dotyczący radziwiłłowskiej mapy Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz map Polski i Ukrainy.
              Czesława Paczkowska, której udało się dotrzeć do archiwów litewskich przedstawiła komunikat pt. Powstanie Styczniowe i udział w nim ministra Józefa Kalinowskiego (św. o. Rafała).
              Trzeci dział tematyczny obejmuje referaty i komunikaty dotyczące archiwów, bibliotek i kolekcji, zarówno polskich, jak i zagranicznych gromadzących polonica. Kościelne biblioteki w Polsce omawia, ks. Jan
Bednarczyk, (polskie biblioteki uniwersyteckie scharakteryzował Andrzej Paluchowski). O polonikach w bibliotekach litewskich mówi Maria Kocójowa, zaś Halina Szymanel omawia zbiory Państwowego Archiwum Historycznego Litwy oraz polonica w niektórych archiwach na terenie byłego ZSRR. O polonikach w blibliotekach kijowskich informuje Anatolij Tarnawski, natomiast ks. Roman Nir prezentuje włączone ostatnio do Stałej Konferencji, bardzo dokładnie opisane Archiwa, Biblioteki i Muzea Polonii w Orchard Lakę (USA).
              Do tradycyjnych już relacji - „perełek" zaliczyć wypada zaprezentowanie przez Magdaleną Szkutę interesującej sylwetki Almy Tademy, wielkiej przyjaciółki Polski, i dziejów jej kolekcji w zbiorach bibliotecznych Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.
              Równie cenną „perełką" jest referat Wandy Kaczanowskiej, prezentującej mało znaną a niezwykle cenną ze względu na zbiory i dzieje zabytkową Bibliotekę im. Zielińskich w Płocku, która swoje istnienie i rozwój w ogromnej mierze zawdzięcza bezinteresownej i ofiarnej pracy wielu ludzi.
              Ostatni dział Księgi można potraktować jako Varia ze względu na charakter zamieszczonych w nim prac. Jest tu więc obszerna biografia Tomasza Oskara Sosnowskiego, którego kilka cennych rzeźb znajduje się od roku 1992 w Domu Polskim na Via Cassia. Autorem tej biografii jest Lechosław Lameński, stypendysta Fundacji Jana Pawła II. Anna Łucka z Paryża przedstawiła krótką historię cmentarza polskiego na Montmorency i dzieje polskich pielgrzymek na znajdujące się tam groby Polaków. - Jakub Chojnacki natomiast omówił dzieje zabytkowych romańskich Drzwi Płockich z pół. XII w., a także wiele uwagi poświęcił niezwykle prężnemu w swej działalności Towarzystwu Naukowemu Płockiemu.
               Tematyka prac i referatów przedstawionych na ostatniej XV Sesji Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie jest - jak widać - dość rozległa i interesująca dla przedstawicieli wielu dyscyplin. Z tego też względu Ośrodek Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła n oddaje, w formie książki, do rąk osób zainteresowanych prace Rodaków z kraju i zagranicy w głębokim przeświadczeniu, że stanowią one nie tylko dokument działalności Stałej Konferencji, ale i cenny materiał wzbogacający kulturowy dorobek naszej Ojczyzny.
 

Ks. Michał Jagosz